Close
Type at least 1 character to search

ALGEMENE VOORWAARDEN

A r t i k e l 1 – Def ini t i e s / A l g eme en

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtnemer: Pauw B.V., gevestigd te ’s-

Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder nummer 77735196;

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of

rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer opdracht

heeft gegeven tot het verrichten van

Werkzaamheden, tevens degene die deze algemene

voorwaarden aanvaardt.

1.3 Offerte: alle aanbiedingen van Opdrachtnemer aan

(rechts)personen waarmee beoogd wordt een

Overeenkomst aan te gaan.

1.4 Opdracht: de dienst of het product dat door de

Opdrachtnemer geleverd zal worden.

1.5 Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever

en Opdrachtnemer tot het verrichten van

Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve

van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de

Offerte.

1.6 Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe

opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, dan wel

direct verband houdend met de Opdracht worden

verricht dan wel behoren te worden verricht, een en

ander in de ruimste zin van het woord en in ieder

geval omvattend de Werkzaamheden zoals vermeld

in de Offerte

1.7 Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden

wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens

bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail,

mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit

van de communicatie voldoende vaststaat. De

bewijslast betreffende ontvangst van elektronische

communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.

Opdrachtnemer voert al haar Werkzaamheden uit

Overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, tenzij

schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

A r t i k e l 2 . Toepa s s ing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

alle rechtsbetrekkingen tussen

Opdrachtnemer en Opdrachtgever, alsmede op alle

Offertes, aanbiedingen en

Overeenkomsten welke door Opdrachtnemer binnen

het kader van de uitvoering van de

Werkzaamheden worden aangegaan.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn

slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk

tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn

overeengekomen.

2.3 Eventuele algemene voorwaarden van

Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid

daarvan wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van

de hand gewezen.

2.4 Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving

van deze algemene voorwaarden en/of de

Overeenkomst verlangt, betekent dit niet dat de

bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat

Opdrachtnemer op enigerlei wijze het recht zou

verliezen om in andere gevallen stipte naleving van

de bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of

de Overeenkomst te verlangen.

2.5 Deze voorwaarden zijn te vinden op

https://www.pauwagency.com/terms

A r t i k e l 3 . O f f e r t e

3.1 Opdrachtnemer doet een aanbod in de vorm van

een Offerte.

3.2 Tenzij anders overeengekomen, verliest een Offerte

haar geldigheid 30 dagen na de datum van

verzending door Opdrachtnemer.

3.3. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de

daarmee samenhangende prijsopgaven zijn

vrijblijvend, tenzij in de Offerte een termijn voor

aanvaarding is gesteld.

3.4 Opdrachtnemer kan niet aan zijn Offerte worden

gehouden indien Opdrachtgever, naar termen van

redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk

verkeer gangbare opvattingen, had behoren te

begrijpen dat de Offerte dan wel een onderdeel

daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving

bevat.

3.5 In de Offertes gaat Opdrachtnemer er van uit dat dat

de Werkzaamheden op de normale wijze kunnen

worden verricht. Bijzondere eisen en

omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en

voldoende gedetailleerd aan Opdrachtnemer te

worden opgegeven. Opdrachtnemer zal dan in de

Offerte expliciet vermelden of en in hoeverre

daarmee door Opdrachtnemer rekening is

gehouden.

3.6 Opdrachtnemer heeft het recht om tot twee

werkdagen na ontvangen van de aanvaarding dit

aanbod te herroepen.

3.7 Opdrachtnemer bindt zich uitdrukkelijk niet aan het

bewerkstelligen van een bepaald resultaat.

3.8 Tenzij een vast bedrag is overeengekomen voor de

Overeenkomst, geschieden de Werkzaamheden

tegen tarieven die jaarlijks door Opdrachtnemer

worden vastgesteld en tussentijds kunnen worden

gewijzigd. Indien een vast bedrag is

overeengekomen is het Opdrachtnemer toegestaan

dit bedrag aan te passen indien bij het aangaan van

de Overeenkomst niet te voorziene omstandigheden

dat vergen.

3.9 Een door Opdrachtnemer opgestelde Offerte geldt

niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.10 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het

verzoek tot het uitbrengen van Offertes en

opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

A r t i k e l 4 . T o t s tandkomi n g

Ove r e enkoms t

4.1 De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan

op het moment dat de door Opdrachtgever

ondertekende Offerte door Opdrachtnemer retour is

ontvangen en ondertekend.

4.2 Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of

wijzigingen op de Offerte zijn slecht mogelijk

schriftelijk en met instemming van partijen. De

schriftelijke wijziging en/of aanvulling zal aan de

Offerte worden gehecht.

4.3 Afspraken of Overeenkomsten met ondergeschikten

van Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer niet,

tenzij deze afspraken of Overeenkomsten door de

directie van Opdrachtnemer schriftelijk zijn

bevestigd.

4.4 Het staat partijen vrij de totstandkoming van de

Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

4.5 Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en

schriftelijk te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit

nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans

die indruk wekt, dat Opdrachtnemer

Werkzaamheden verricht in het kader van de

Overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard

beschouwd.

4.6 Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde

tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende

opdracht of uit de Offerte voortvloeit dat deze voor

een onbepaalde tijd is aangegaan.

4.7 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor een

opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe

informatie beschikbaar komt, die uitvoering voor

Opdrachtnemer onaanvaardbaar maken.

4.8 Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de

opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever –

uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer –

voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke

nakoming van de Overeenkomst.

4.9 Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na de

totstandkoming van de Overeenkomst, alvorens

(verder) te presteren, van Opdrachtgever adequate

zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als

aan de overige verplichtingen zal worden voldaan,

welke zekerheid Opdrachtgever verplicht is te

stellen. Of de door Opdrachtgever te stellen

zekerheid adequaat is, is ter uitsluitende beoordeling

van Opdrachtnemer.

4.10 Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na de

totstandkoming van de Overeenkomst, alvorens

(verder) te presteren, van Opdrachtgever een

voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen,

welk voorschot Opdrachtgever alsdan verplicht is te

voldoen. Opdrachtnemer zal hiervoor een factuur

naar Opdrachtgever sturen.

4.11 Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming

van Opdrachtnemer niet gerechtigd de uit een

Overeenkomst voortvloeiende rechten op door

Opdrachtnemer te verrichten Werkzaamheden over

te dragen aan derden.

A r t i k e l 5 . U i t voe r ing v an de opdr a cht

5.1 Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en

vermogen en in overeenstemming met de eisen van

goed vakmanschap uitvoeren.

5.2 De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen,

wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige

en juist levering door Opdrachtnemer mogelijk te

maken, zulks in het bijzonder door het tijdig

aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke

gegevens/benodigde materialen en het duidelijke en

ondubbelzinnige verschaffen van instructies aan

Opdrachtnemer.

5.3 Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en

betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter

beschikking gesteld gegevens en bescheiden, ook

indien deze van derden afkomstig zijn.

Opdrachtnemer is dan ook niet aansprakelijk voor

schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer

is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte

onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.4 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de

Overeenkomst op te schorten tot het moment dat

Opdrachtgever aan de in lid 2 van dit artikel

genoemde verplichting heeft voldaan alsmede de uit

vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de

alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in

rekening te brengen.

5.5 Opdrachtnemer heeft het recht om alles dat bij

Overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar

eigen technische en creatief inzicht uit te voeren.

5.6 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door

welke perso(o)n(en) de verleende Opdracht wordt

uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen

7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk

uitgesloten;

5.7 Opdrachtgever staat in voor tijdige aanlevering van

de noodzakelijke documenten en gegevens. Indien is

overeengekomen dat Opdrachtgever medewerkers

ter beschikking zou stellen, zorgt Opdrachtgever dat

deze tijdig beschikbaar en van goede kwalificatie zijn.

5.8 Opdrachtnemer mag extra verrichte Werkzaamheden

in rekening brengen bij Opdrachtgever voor zover het

Werkzaamheden betreft die nodig zijn voor een

goede uitvoering van de Overeenkomst en bij het

aangaan van de Overeenkomst niet voorzienbaar

was dat deze extra Werkzaamheden behoefden te

worden verricht.

5.9 Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de

Overeenkomst derden in te schakelen. In dat geval

stuurt Opdrachtnemer derden aan op kwaliteit,

voorgestelde procedures, gestelde voorschriften,

kwaliteit en tijdsplanning welke door derden worden

geleverd. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of

aansprakelijk voor geleverde producten en/of

diensten van derden, voor eventueel gemaakte

fouten of onjuistheden verkregen vanuit derden.

5.10 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de

opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts

overgaan na daarover met Opdrachtnemer

overeenstemming te hebben bereikt.

5.11 Indien bepaalde gegevens noodzakelijkerwijze bij

derden moeten worden verkregen, is Opdrachtnemer

niet verantwoordelijk voor de juistheid van de

gegevens van deze derden.

5.12 Door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen

afspraken worden gemaakt over de wijze waarop en

de frequentie waarmee de Opdrachtgever

geïnformeerd wordt over de uitvoering van de

Overeenkomst.

5.13 Openbaarmaking van tussentijdse rapportages mag

uitsluitend plaatsvinden met uitdrukkelijke

wederzijdse schriftelijke instemming, tenzij eerder

schriftelijk anders is overeengekomen.

5.14 Om de Overeenkomst op de afgesproken wijze

binnen de vastgelegde termijn uit te voeren, doet

Opdrachtnemer al hetgeen verwacht mag worden.

Indien Opdrachtnemer de Overeenkomst niet binnen

de vastgelegde termijn kan uitvoeren, wordt deze

termijn in overleg met de Opdrachtgever verlengd,

zonder dat dit de Opdrachtgever, geheel of

gedeeltelijk, ontslaat van zijn contractuele

verplichtingen jegens Opdrachtnemer.

5.15 Indien de wijziging van de opzet van de

Overeenkomst onvoorzienbaar noodzakelijk is, zal dit

ook gevolgen hebben voor de omvang van de

Werkzaamheden, de fasering, de methode, de

analyse of de rapportage, hetgeen niet alleen van

invloed is op de kosten, maar ook op de in acht te

nemen termijnen. Is er sprake van voorzienbare

aanpassing, met vergelijkbare gevolgen, dan zal

bezien moeten worden hoe eventuele gevolgschade

beperkt kan worden door aanpassing van de opzet of

enig andere maatregel, alles in overleg met de

Opdrachtgever.

A r t i k e l 6 . Le v e r ing

6.1 Eventueel in de Overeenkomst bepaalde

aanvangsdatum en/of oplevertijd en/of

opleverdatum waarbinnen de Werkzaamheden

moeten worden uitgevoerd gelden slechts bij

benadering en niet als fatale termijnen. Een

overeengekomen aanvangsdatum en/of oplevertijd

en/of opleverdatum gaat pas in nadat alle

noodzakelijke gegevens in het bezit van

Opdrachtnemer zijn en de betaling, indien en voor

zover deze bij de opdracht moet geschieden, is

verricht, dan wel de gevraagde zekerheid c.q. het

gevraagde voorschot is verstrekt. Door

overschrijding van een dergelijke termijn is

Opdrachtnemer niet direct in verzuim. Deze

tekortkoming van Opdrachtnemer levert nimmer

grond voor ontbinding van de Overeenkomst op.

Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een

dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn

stellen, waarbinnen Opdrachtnemer de

Overeenkomst wel uitgevoerd moet hebben.

Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn

levert wel een grond op voor ontbinding van de

Overeenkomst door Opdrachtgever.

6.2 Opdrachtnemer is verplicht de opgegeven

aanvangsdatum en/of oplevertijd en/of opleverdatum

zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen

enkel opzicht aansprakelijk voor redelijke

overschrijding daarvan.

6.3 Opdrachtnemer heeft het recht op verschuiving van

de aanvangsdatum en/of verlenging van de

oplevertijd en/of opleverdatum indien door

overmacht, door voor rekening van Opdrachtgever

komende omstandigheden of door wijzigingen van

de Overeenkomt dan wel in de voorwaarden van

uitvoering van de Overeenkomst niet van

Opdrachtnemer kan worden gevergd dat de

Werkzaamheden binnen de genoemde

oplevertermijn en opleverdatum wordt opgeleverd.

Onder overmacht vallen in ieder geval pandemieën,

oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke

mobilisatie, onlusten, blokkades, in- en

uitvoerverboden, opvordering van voorraden bij

Ondernemer of toeleveranciers van Ondernemer

door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en

stormschade, extreme weersomstandigheden,

overstromingen, extreme verkeersstagnatie of

transportvertragingen, een van overheidswege

opgelegd vervoersverbod, stakingen, boycot,

vernielingen en andere stagnaties in het bedrijf van

Ondernemer of in toeleveringsbedrijven van

Ondernemer, alsmede een zodanige schaarste al of

niet als gevolg van prijsstijgingen van het product,

dat in alle redelijkheid van Ondernemer niet verlangd

kan worden om – zelfs tegen een hogere prijs – te

leveren.

6.4 Indien de aanvang of de voortgang van de

Werkzaamheden wordt vertraagd door factoren

waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen

de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende

schade en kosten door Opdrachtgever te worden

vergoed.

6.5 Indien Opdrachtnemer niet in staat is een volgende

deelwerkzaamheid na te komen, ontslaat

dit Opdrachtgever niet van de plicht om de

openstaande bedragen van het vorige deel

Werkzaamheden te voldoen.

6.6 Opdrachtnemer maakt vooraf melding een langere

levertijd. De geschatte levertijd wordt aan

Opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

6.7 Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen,

per e-mail of Wetransfer.

A r t i k e l 7 . Ve rgoeding

7.1 Indien door partijen geen vergoeding is

overeengekomen, is de door de Opdrachtnemer

gebruikelijk gehanteerde vergoeding, vermeld in de

Overeenkomst, van toepassing.

7.2 Indien niet van een gebruikelijke vergoeding

gesproken kan worden, zal Opdrachtnemer dit tijdig

melden en rekent Opdrachtnemer een redelijke en

billijke vergoeding voor het geleverde.

7.3 Indien aannemelijk is dat Opdrachtnemer hogere

kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht,

welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal

Opdrachtnemer dit melden en doorberekenen aan

Opdrachtgever.

7.4 De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis

van afspraken gemaakt omtrent de Offerte of prijslijst.

7.5 Mochten er Werkzaamheden buiten de pakketprijzen

en Offerte afspraken plaatsvinden, dan zal de

Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover inlichten

en op basis van de verrichte Werkzaamheden en

gemaakte kosten op basis van nacalculatie met

inachtneming van de overeengekomen uurtarief bij de

Opdrachtgever in rekening brengen.

7.6 Alle door Opdrachtnemer genoemde bedragen zijn

exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

A r t i k e l 8 . Bet a l ings voorwaa rden

8.1 Opdrachtnemer zal voor het door Opdrachtgever

verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur

sturen aan Opdrachtgever, tenzij anders

overeengekomen.

8.2 Opdrachtnemer heeft het recht tot periodieke

facturatie, wat inhoudt dat Opdrachtnemer het recht

heeft, gedurende een opdracht, tot op dat moment

verrichte Werkzaamheden naar redelijkheid in

rekening te brengen en te factureren aan de

Opdrachtgever.

8.3 Tenzij anders overeengekomen bedraagt de

betalingstermijn veertien (14) dagen na factuurdatum.

8.4 Indien Opdrachtgever zijnde een zakelijke partij niet

binnen de hiervoor in lid 3 genoemde termijn, dan wel

een in afwijking daarvan tussen partijen

overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij bij

het verstrijken van die termijn terstond van

rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat een

nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, over

het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de

wettelijke handelsrente, en indien deze niet geldt, de

gewone wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag

van algehele voldoening, een en ander onverminderd

de verdere rechten welke Opdrachtgever heeft.

8.5 Indien Opdrachtgever zijnde een natuurlijke persoon

niet handelende in zijn beroep of bedrijf, derhalve een

consument, niet binnen de hiervoor in lid 3 genoemde

termijn, dan wel een in afwijking daarvan tussen

partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt

hij eerst in verzuim nadat Opdrachtnemer hem een

ingebrekestelling heeft gestuurd waarin

Opdrachtnemer aan Opdrachtgever de mogelijkheid

biedt alsnog binnen veertien (14) dagen zijn

betalingsverplichting na te komen. Opdrachtgever is

de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment

dat hij in verzuim verkeert.

8.6 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van

buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn

voor rekening van Opdrachtgever. De

buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten

minste 15% van het te vorderen bedrag, met een

minimum van € 125,- bij een zakelijke partij als

hierboven in lid 4 genoemd en met een minimum van

€ 40,- bij een natuurlijke persoon niet handelende in

zijn beroep of bedrijf als hierboven in lid 5 genoemd

(na aanmaning).

8.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn

Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten

behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn

verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van

het factuurbedrag.

8.8 Opdrachtgever is nimmer bevoegd tot verrekening

van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.

8.9 Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen

door de Opdrachtgever worden alle door

Opdrachtnemer binnen de Overeenkomst aan de

Opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot

op het moment waarop deze betalingsverplichtingen

wel zijn nagekomen. Het is de Opdrachtgever in dat

geval niet toegestaan de hem ter beschikking

gestelde ontwerpen, gegevens, logo’s te gebruiken.

A r t i k e l 9 . Aut eur s r e cht , mode l l enr e cht ,

por t r e t r e c h t e n e igendoms r e c h t

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het

auteursrecht, voortkomend uit de door

Opdrachtnemer verleende diensten, komen geheel

en exclusief toe aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever

erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk

daarop onthouden. Alle in het kader van enige dienst

door Opdrachtnemer stand gebrachte documenten,

rapportages, geleverde en geoptimaliseerde pagina’s

en adviezen blijven eigendom van Opdrachtnemer.

Na afloop of opzegging van de Overeenkomst

heeft Opdrachtnemer het recht om Opdrachtgever te

verzoeken deze te verwijderen of aan haar retour te

zenden. Het is ten strengste verboden om

vertrouwelijke informatie door te spelen richting

derden partijen. Wachtwoorden en accountgegevens

dienen tot het einde van de Overeenkomst door

Opdrachtnemer en Opdrachtgever gerespecteerd te

worden. Zodra een derde partij gegevens gebruikt

van de door Opdrachtnemer aangemaakte

campagnes, advertentiegroepen, advertenties en

zoekwoorden wordt een boete in rekening gebracht

aan Opdrachtgever. Dezelfde boete geldt wanneer

een account opgeschort of verwijderd wordt zonder

medeweten van Opdrachtnemer tijdens de duur van

de Overeenkomst.

9.2 Zolang geen nadere schriftelijke Overeenkomst

tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt

aangegaan met betrekking tot de overdracht van het

auteursrecht of het uitsluitend recht, blijven deze

rechten bij Opdrachtnemer. Ook het overhandigen

van producten als hiervoor omgeschreven houdt

nimmer de overdacht in van enig recht.

9.3 Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of

vanwege hem is gemaakt, dat hij geldt als maker in

de zin van de Auteurswet en als

auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.4 Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot

de opdracht van Opdrachtnemer het uitvoeren van

onderzoek naar het bestaan van merkrechten,

tekening- of modelbescherming, octrooirechten,

auteursrechten en portretrechten van derden.

Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid

van dergelijke beschermingsvormen voor

Opdrachtgever.

9.5 Zolang geen nadere afspraken tussen

Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden gemaakt

met betrekking tot de overdracht van het

eigendomsrecht op het door Opdrachtnemer aan

Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen,

zoals films, foto’s, werktekeningen, prototypes,

ontwerpen e.d., blijven deze eigendom van

Opdrachtnemer.

9.6 Bij inbreuk op de auteursrechten en/of

persoonlijkheidsrechten van Opdrachtnemer, rekent

Opdrachtnemer drie maal de gebruikelijke

licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter

vergoeding van de geleden schade.

9.7 Betaling van schadevergoeding geeft geen recht op

verder gebruik van het werk van de Opdrachtnemer.

9.8 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor de werken

te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en

publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website

en weblog, portfolio, advertenties, social media,

tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en

demonstratiemateriaal. De Opdrachtgever ontvangt

hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien

Opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft, dient

Opdrachtgever dit voorafgaand aan de uitvoering van

de opdracht schriftelijk aan Opdrachtnemer te

melden.

9.9 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder

schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer

veranderingen in de voorlopige of definitieve

ontwerpen of ander gemaakt werk aan te brengen.

De Opdrachtgever dient bij een door hem gewenste

wijziging Opdrachtnemer als eerste in de gelegenheid

te stellen om deze uit te voeren.

9.10 Het is Opdrachtgever niet toegestaan digitale

bestanden op internet te plaatsen of te publiceren in

een andere bewerking

(uitsnede/collage/kleuren/contrast, etc.) dan dat deze

zijn aangeleverd door Opdrachtnemer.

9.11 Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te

vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve

van wedstrijden en publicaties door derden.

9.12 Opdrachtgever dient altijd enige vorm van

naamsvermelding te gebruiken bij publicatie.

9.13 Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat

geplaatst werk op een of andere manier schade

berokkenen aan hun identiteit of met een andere

reden, kunnen zich onder vermelding van gegronde

redenen, melden. Opdrachtnemer zal dit werk, indien

de redenen door haar gegrond worden verklaard,

z.s.m. van de website, of ander gebruikt middel,

verwijderen.

9.14 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor de werken

te licenseren aan derden ter promotie, tenzij anders

overeengekomen.

9.15 Bezwaar tegen openbaarmaking van werk dient

voorafgaand aan de Overeenkomst bij

Opdrachtnemer schriftelijk bekend gemaakt te

worden.

9.16 Het auteursrecht, meer in het algemeen het

intellectuele eigendom van voorstellen, Offertes,

rapporten of andersoortige eindproducten berust bij

Opdrachtnemer, dit geldt ook voor in het kader van

de Overeenkomst ontwikkelde instrumenten (zoals

vragenlijsten, protocollen, software).

9.17 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die

producten, waaronder mede begrepen

computerprogramma’s, systeemontwerpen,

werkwijzen, adviezen, (model)contracten, door

Opdrachtgever uitgegeven trainingsmaterialen zoals

sheets, handboeken, cursusboeken, hand-outs,

readers, andere bij training of onderwijs te gebruiken

schriftelijke materialen en andere geestesproducten

van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin

des woords, al dan niet met inschakeling van derden

te verveelvoudigen, te openbaren, of te exploiteren,

tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk

vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking

en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan

derhalve alleen geschieden na voorafgaand

verkregen toestemming van Opdrachtnemer. De

Opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te

vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen

organisatie, voor zover passend binnen het doel van

de opdracht, in geval van tussentijdse beëindiging

van de opdracht, is het voorgaande van

Overeenkomstig toepassing.

9.18 Verzamelde gegevens zijn en blijven eigendom van

Opdrachtnemer.

9.19 Opdrachtgever staat ervoor in dat op de eventueel

door hem aan Opdrachtnemer ter beschikking

gestelde informatie en/of anderszins in het kader van

de uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking

gestelde bescheiden geen intellectuele

eigendomsrechten van derden berusten, althans dat

door het gebruikmaken van deze gegevens /

bescheiden geen inbreuk wordt gemaakt op

intellectuele eigendomsrechten van derden.

A r t i k e l 1 0 . Annul e r ing en ops chor t ing

10.1 Annulering van de Overeenkomst voor het verrichten

van Werkzaamheden op het gebied van de

ontwikkeling en uitwerking van concepten door

Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk, indien dit

schriftelijk geschiedt en Opdrachtnemer met deze

annulering schriftelijk/elektronisch instemt. Met

inachtneming van het hierna bepaalde, zullen ingeval

van annulering te allen tijde alle reeds gemaakte

(voorbereidings)kosten door Opdrachtnemer aan

Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Daarnaast zullen de navolgende kosten in rekening

worden gebracht bij annulering door Opdrachtgever:

a. annulering na ontvangstbevestiging van de

getekende Offerte door Opdrachtnemer: 75% van de

overeengekomen vergoeding/prijs. Indien er is

overeengekomen met een uurtarief te werken, dan

brengt Opdrachtnemer 75% van het uurtarief van de

geplande uren in rekening.

10.2 Schade van de Opdrachtgever wordt bij annulering

nimmer vergoed.

10.3 De financiële verplichtingen van Opdrachtnemer

jegens derden, verband houdende met de

geannuleerde Overeenkomst, welke door

Opdrachtnemer moeten worden nagekomen zullen

eveneens volledig aan Opdrachtgever in rekening

worden gebracht.

10.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen

aanspraken van derden ten gevolge van opzegging

van de Overeenkomst

10.5 Indien de Opdrachtgever later is dan de afgesproken

tijd, mag de Opdrachtnemer de verloren tijd inkorten

en toch de gehele afgesproken prijs berekenen.

10.6 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn

wordt voldaan kan de Opdrachtnemer, nadat

Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al

haar Werkzaamheden ten behoeve van de

Opdrachtgever opschorten, totdat het bedrag van de

factuur is voldaan.

10.7 Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde

informatie voor de uitvoering van de opdracht

verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl

dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk

is, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst op

te schorten of te ontbinden.

10.8 Opschorting, dan wel ontbinding van de

Overeenkomst geschiedt schriftelijk.

10.9 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de

verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst

terstond en met directe ingang te ontbinden zonder

dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist,

indien:

• Opdrachtgever tekort schiet in de

nakoming van één van haar verbintenissen

uit hoofde van de Overeenkomst en

ondanks een schriftelijke ingebrekestelling

niet alsnog binnen veertien (14) dagen

haar verplichtingen is nagekomen, tenzij

nakoming reeds blijvend onmogelijk is in

welk geval geen ingebrekestelling is

vereist, en tenzij de tekortkoming, gezien

haar bijzondere aard of geringe betekenis,

deze ontbinding met haar gevolg niet

rechtvaardigt;

• na het sluiten van de Overeenkomst

Opdrachtnemer ter kennis gekomen

omstandigheden goede grond geven te

vrezen dat Opdrachtgever de

verplichtingen niet zal nakomen;

• Opdrachtgever bij het sluiten van de

Overeenkomst verzocht is om zekerheid te

stellen en/of een voorschot/aanbetaling te

betalen voor de voldoening van zijn

verplichtingen uit de Overeenkomst en

deze zekerheid en/of betaling van een

voorschot/aanbetaling uitblijft of

onvoldoende is;

• indien door de vertraging aan de zijde van

Opdrachtgever niet langer van

Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij

de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk

overeengekomen condities zal nakomen;

• indien zich omstandigheden voordoen

welke van dien aard zijn dat nakoming van

de Overeenkomst onmogelijk of

ongewijzigde instandhouding van de

Overeenkomst in redelijkheid niet van

Opdrachtnemer kan worden gevergd;

• Opdrachtgever in staat van faillissement

wordt verklaard dan wel een aanvraag

daartoe is ingediend, tot boedelafstand

overgaat, in surseance van betaling

verkeert dan wel een aanvraag daartoe is

ingediend, dan wel beslag op het geheel of

een gedeelte van zijn eigendom wordt

gelegd, bij het op Opdrachtgever van

toepassing van zijn van de

Schuldsaneringsregeling natuurlijke

personen of het door Opdrachtgever

indienen van een verzoek daartoe en bij

onderbewindstelling van het gehele

vermogen van Opdrachtgever;

• Opdrachtgever komt te overlijden of onder

curatele wordt gesteld.

10.10 Indien de ontbinding aan Opdrachtgever

toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot

vergoeding van de schade, daaronder begrepen de

kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

10.11 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn

de vorderingen van Opdrachtnemer op

Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Opdrachtnemer behoudt in geval van ontbinding

aanspraak op betaling van de declaratie voor tot dan

toe verrichte Werkzaamheden, waarbij aan

Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige

resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter

beschikking zullen worden gesteld. Indien

Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen

opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en

Overeenkomst.

10.12 Indien Opdrachtnemer op de gronden als

genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding

overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze

gehouden tot vergoeding van schade en kosten

daardoor op enigerlei wijze ontstaan of

schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde

van wanprestatie wél tot schadevergoeding of

schadeloosstelling is verplicht.

A r t i k e l 1 1 . K l a cht en

11.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst

en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk

binnen 5 dagen na afronding van de Opdracht

schriftelijk te worden voorgelegd aan de

Opdrachtnemer.

11.2 Klachten over de Opdracht dienen uiterlijk binnen 5

werkdagen na ontvangst schriftelijk te worden

voorgelegd aan de Opdrachtnemer.

11.3 Klachten na de in lid 1 of 2 genoemde termijn worden

niet meer in behandeling genomen.

11.4 Ingediende klachten of bezwaren schorten de

betalingsverplichting niet op.

11.5 Opdrachtnemer heeft het recht binnen redelijke

termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te

leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de

klant zou leiden.

A r t i k e l 1 2 . Pr i v a c y e n g e b r u i k v a n

p e rs o o n s g e g e v e n s

12.1 Persoonlijke gegevens, zoals e-mailadres, adres en

telefoonnummer, worden door de Opdrachtnemer

afgeschermd of gewijzigd in geval van het promoten

of publiceren van zaken.

12.2 Namen en data worden vermeld, tenzij anders

overeengekomen.

12.3 Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever zullen zich

houden aan de geldende wet- en regelgeving ter

bescherming van de privacy, meer in het bijzonder de

Algemene Verordening Gegevensbescherming.

12.4 Ingeval met de Opdracht en/of Werkzaamheden van

Opdrachtnemer persoonsgegevens worden verwerkt

en Opdrachtnemer hierbij optreedt als “verwerker” in

de zin van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming en Opdrachtgever als

“verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de

Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan

zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een

verwerkersovereenkomst aangaan waarin

aanvullende waarborgen zijn opgenomen met

betrekking tot de verwerking en beveiliging van

persoonsgegevens. Deze verwerkersovereenkomst

maakt dan integraal onderdeel uit van de

Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en

Opdrachtgever.

A r t i k e l 1 3 . Aanspr a k e l i j khe id

13.1 Opdrachtnemer zal zijn Werkzaamheden naar beste

kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in

acht nemen die van hem kan worden verwacht.

Indien een fout wordt gemaakt doordat

Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie

heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor

ontstane schade niet aansprakelijk.

13.2 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft

geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij

zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de

aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor die

schade steeds beperkt tot het bedrag dat in het

desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van

de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van

Opdrachtnemer, te vermeerderen met het bedrag van

het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden

niet ten laste van de verzekeraar(s) komt.

13.3 Indien om welke reden dan ook geen uitkering door

de verzekeraar(s) plaatsvindt, is iedere

aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot

50% van de vergoeding als genoemd in de

Overeenkomst, met een maximum van € 2.500,-

inclusief BTW.

13.4 Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding

van indirecte schade, gevolgschade en

vervolgschade waaronder mede begrepen

bedrijfsschade, winstderving, milieuschade, schade

als gevolg van persoonlijke ongevallen of immateriële

schade van Opdrachtgever, waaronder begrepen

maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang

van zaken in de onderneming van Opdrachtgever,

welke het gevolg is van of op andere wijze verband

houdt met, een fout in de uitvoering van de

Werkzaamheden door Opdrachtnemer.

13.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle

aanspraken van personeelsleden van Opdrachtgever

en derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van

vergoeding van materiele en immateriële schade,

kosten en/of interesten, veroorzaakt door,

voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband

houdende met de door Opdrachtnemer verrichtte

werkzaamheden.

13.6 De aansprakelijkheidsbeperking van Opdrachtnemer

als hierboven genoemd in de leden 1 t/m 5 geldt niet

indien aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van

opzet of grove schuld.

13.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in de

producten of diensten. Opdrachtnemer biedt aan

Opdrachtgever aan alle vervaardigde producten en

diensten voor openbaarmaking daarvan op juistheid

te controleren.

13.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor

kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde

beeldschermen, noch is Opdrachtnemer

aansprakelijk voor het ontbreken van concepten,

werken en/of beeldmateriaal.

13.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de

beschadiging of het verloren gaan van bestanden die

Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverd heeft.

13.10 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen

alle aanspraken van derden welke direct of indirect

met de uitvoering van de Overeenkomst

samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart

Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen

van derden wegens schade die veroorzaakt is

doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste

of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de

schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van

Opdrachtnemer.

13.11 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gaat

nooit verder dan bepaald in deze algemene

voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen

uit hoofde van een Overeenkomst of uit andere

hoofde, met name onrechtmatige daad.

13.12 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht,

indien en voor zover mogelijk, de schade van

Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken

door herstel of verbetering van de verrichtte

Werkzaamheden.

A r t i k e l 1 4 . Wi j z igingen v an a lgemene

v o o rwa a rden

14.1 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht deze

voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht

worden nadat deze ter kennis van Opdrachtgever zijn

gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.

14.2 Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet

rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar rechtsgeldigheid

verliest, heeft dit geen invloed op de overige

bepalingen der algemene voorwaarden en zijn

partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe

bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo

dicht mogelijk ligt bij de ‘oude’ bepaling.

A r t i k e l 1 5 . Toepa s s e l i j k r e cht

15.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en

Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden

van toepassing zijn, is Nederlands recht van

toepassing.

15.2 Alle geschillen die verband houden met

Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en

Opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van

toepassing zijn, worden met uitsluiting van alle

gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde

rechter in het arrondissement waarin de

Opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft, tenzij

partijen alsnog een andere vorm van

geschillenbeslechting overeenkomen zoals arbitrage,

mediation of bindend advies.

© Copyright Paúw B.V. 2020